بازاریابی
کد خبر : 1164
سه شنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۸

تکوین و تولید کالای جدید

تکوین و تولید کالای جدید

۱-چالشهای تولید وتکوین کالای جدید:

عوامل موثر در شکست ارائه کالای جدید به شرح زیر است:

الف-ممکن است مدیر اجرایی سطح بالا علیرغم یافته های منفی از سطح بازار ایده مورد علاقه خودرا تولید کند

ب-ایده خوب است ولی حجم بازار بیش از اندازه برآورد شده

ج-طراحی کالا درست انجام نشده

د-شاید در بازار تبلیغات به درستی در مورد کالا انجام نشده

ه-ممکن است هزینه تولید بالاتر از برآورد شده است

م-واکنش رقبا شدید بوده وعکس العل آن شدید بوده.

یا عواملی مانندفشارهای اجتماعی ودولتی وقطعه قطعه شده و کوچک شدن بازار که منجر به کاهش تولید و کاهش توجیه تولید میشود.دوره عمر کوتاه تر برخی کالها نیز از جمله این موارد است و یا کمبود سرمایه نیز میتواند از جمله چالشهای پیش روی تولید و تکوین کالای جدید باشد.

۲-ترتیبات سازمانی برای تکوین وتولید کالای جدید

در این ترتیبات مدیریت سطح بالا اساسی ترین قسمت است که مسئولیت توفیق کالای جدید را دارد.تصمیم اساسی مدیریت در اختصاص بودجه درست مورد نیاز یکی از این ترتیبات است.سازمانها مدیریت کالای جدید را به روش های فوق انجام میدهند.

-مدیران کالا:در برخی شرکتها مسئولیت کالای جدید به مدیران کالا داده میشود که معایبی به خاطر درگیری زیاد این مدیران با مشکلات فعلی خطوط تولید دارندو همچنین مهارت و سطح دانش مورد نیاز برای کالای جدید را ندارند.

-مدیران کالای جدید:این مدیران نیز زیر نظر مدیر کالا فعالیت میکنند و به دنبال اصلاحات کالا و بسط بیشتر کالا هستند البته این موضوع تولید را تخصصی  تر میکند.

-کمیته کالای جدید:در شرکتهای بزرکت کمیته ای به سرپرستی یک مدیر تشکیل میشود که مدیران سطح بالا دسترسی دارد و با تشکیل گروههای تحقیق و توسعه نسبت به جمع آوری و غربال ایده های جدید اقدام میکند.

-تیم های خاص کالای جدید:برخی کارکنان شرکت که از قسمتهای خاص جدا شده و با هم گروهی خاص از دوایر عملیاتی تشکیل میدهند و تکوین و تولید کالای یا انجام وظیفه ای خاص به آنان محول میشود.

پیشرفته ترین ابزار برای مدیریت فرایند ابداع و نوآوری دروازه بانی مرحله ای است که در پایان هر مرحله از کار یه مدیر پروژه جهت حفاظت از آن مرحله تایین میشود و عملیات به صورت مرحله ای انجام میشود.

۳-عوامل اصلی تکوین وتولید کالای جدید

-ایده یابی

ایده کالای جدید از منابع مختلف مشتریان  کارکنان پژوهشگران یا رقبا سرچشمه میگیرد.مدیریت عالی نیز یکی دیگر از منابع ایده جدید میباشد.همچنین منابعی همچون مخترعین و پژوهشگران نیز منبع ایده هستند.

-مفهوم یابی وآزمون

ایده های جذاب باید به مفاهیم قابل آزمون تبدیل شوند باید میان ایده کالا .مفهوم کالا و تصویر ذهنی کالا تفاوت قائل شویم.

-تهیه خط مشی بازاریابی

مدیر کالای جدید پس از مرحله آزمون در سه قسمت نسبت به تهیه خط مشی بازاریابی اقدام میکند.اندازه بازار هدف ساختار و رفتار آن-جایگاه برنامه ریزی برای کالا-فروش سهم بازار و اهداف سود آوری

-تجزیه وتحلیل اقتصادی

براورد کل فروش

براورد فروش مرتبه اول

براورد فروش جایگزین

براورد فروش تکراری

براورد هزینه و سود آوری

۳-تکوین کلا

در صورتی که مفهوم کالای جدید از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد به دایره تحقیق و توسعه یا مهندسی ارسال میشود تا به کالای فیزیکی تبدیل شود تا کنون مفهوم کالا صرفا شرحی از ئاژه بوده است. تولید پبش نمونه-آزمون های کارگاهی آزمایشگاهی و میدانی-آزمون مصرف کننده-آزمون بازار مراحل تکوین کالای جدید میباشد.

-آزمون بازار

پس از رضایتمندی مدیریت از عملکرد کاربردی و روانی کالا نوبت به انتخاب نام تجاری کالاست.باید بسته بندی آن تعیین گردد و یک برنامه بازاریابی مقدماتی برای آن تنظیم شود در این مرحله هدف این است که کالا در یک محیط واقعی تر با حضور مصرف کننده مورد آزمایش قرار گیرد.

روش های عمده آزمون بازار

-تحقیقات موج فروش

شبیه سازی آزمون بازاریابی

آزمون بازاریابی کنترل شده

بازارهای آزمایشی

آزمون بازاریابی موجب برآورد اطمینان بخشی از فروش آینده به دست میدهدو همچنین پیش آزمون دیگر طرح های بازاریابی است.

-بهره برداری تجاری

۴-فرآیند پذیرش کالای جدید توسط مصرف کننده

فرایندی که در آنمشتریان نسبت به کالای جدید آگاه میشوندانها را می آزمایند و میپذیرند یا رد میکنند.

مراحل فرایند پذیرش:

آگاهی-علاقه مندی-ارزیابی-آزمایش-پذیرش

نفوذ شخصی تاثیر زیادی بر پذیرش دارد

ویژگی های نو آوری نیز تاثیر زیادی بر پذیرش دارد.